Zásady ochrany osobných údajov

INFORMOVANIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKOV

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len ,,Nariadenie GDPR“)

Vážený zákazník, vážime si Vami prejavenú dôveru a záujem o naše produkty a služby a zároveň potvrdzujeme prijatie Vášho dopytu či objednávky. Z tohto dôvodu vznikla na účely plnenia nutnosť spracúvania osobných údajov týkajúcich Vás ako Dotknutej osoby, ku ktorým pristupujeme s odbornou starostlivosťou a diskrétnosťou. Týmto si spoločnosť GROW CUBE s. r. o. so sídlom: Igram 204, 900 84 Igram, Slovenská republika, IČO: 50 193 147, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č. 109938/B (ďalej len ako ,,Prevádzkovateľ“) plní svoju zákonnú povinnosť informovať Vás (ďalej len ako ,,Dotknutá osoba“) o spracúvaní Vašich osobných údajov, v zmysle podmienok definujúcich právny základ, dobu trvania a účel spracúvania osobných údajov, práv a povinností Prevádzkovateľa a Dotknutej osoby, definujúcich dodržiavanie základných zásad a bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľom, ako aj dodržiavanie mlčanlivosti, v súlade s Nariadením GDPR a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Zákon o ochrane OÚ“) v zmysle nižšie uvedených zákonných a zmluvných podmienok:

Spracúvané osobné údaje

Prevádzkovateľ je Dotknutej osobe oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu: titul, meno, priezvisko, podpis, adresa, údaje o bankovom spojení, kontaktné údaje (e-mail, tel. č.), údaje a informácie obsiahnuté v elektronickej komunikácii (ďalej len ako ,,Osobné údaje“)

Účel a právny základ spracúvania Osobných údajov

Účelom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby je plnenie v zmysle dopytu/cenovej ponuky/objednávky, s cieľom poskytnutia požadovaných odborných informácií, dodania vybraných produktov či realizácie vybraných služieb Prevádzkovateľom. Právnym základom spracúvania Osobných údajov Dotknutej osoby je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR, v súlade so súvisiacimi osobitnými právnymi predpismi, ako sú napr. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a pod.

Doba uchovávania Osobných údajov

Osobné údaje Dotknutej osoby budú Prevádzkovateľom uchovávané od okamihu poskytnutia Dotknutou osobou, počas celého objednávkového a realizačného procesu a následne po dobu určenú a požadovanú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Poskytovanie Osobných údajov iným príjemcom a do tretích krajín:

Osobné údaje Dotknutej osoby je Prevádzkovateľ oprávnený v prípade potreby poskytovať príjemcom ako sú súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia, príp. iné orgány verejnej moci a zmluvní právni zástupcovia. Prevádzkovateľ nemá oprávnenie poskytnúť Osobné údaje Dotknutej osoby bez jej informovania akýmkoľvek ďalším príjemcom alebo do tretích krajín, s výnimkou, kedy takéto sprístupnenie/poskytnutie vyžaduje a Prevádzkovateľovi ukladá právo Európskej únie alebo právo členského štátu Európskej únie, ktorému Prevádzkovateľ podlieha.

Práva a povinnosti Dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním a ochranou Osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim Osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, právo na ich prenosnosť, právo namietať proti ich spracúvaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ako aj právo obrátiť sa na zodpovednú osobu Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@growcube.sk. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a následkom ich neposkytnutia Dotknutou osobou je nemožnosť plnenia, dodania či realizácie objednávky.

Ďalšie informácie:

Prevádzkovateľ Osobné údaje Dotknutej osoby neprofiluje, spracúva ich zákonným spôsobom, pristupuje k nim s odbornou starostlivosťou, dodržiava mlčanlivosť a základné zásady bezpečnosti a ochrany prostredníctvom primeraných technických a organizačných bezpečnostných opatrení.  

Vitajte

Pre účely marketingu a uloženia Vašich nastavení si potrebujeme uložiť do vášho prehliadača údaje (cookies). Tieto údaje nezdieľame s tretími stranami. Súhlasíte s ich uložením?